Zaloguj się w naszym ekstranecie

Zastrzeżenia prawne dotyczące strony internetowej

Zastrzeżenia prawne dotyczące strony internetowej firmy Nederman to oświadczenia mające na celu określenie i ograniczenie praw i zobowiązań, które mogą być realizowane i egzekwowane przez strony prawnie regulowanego stosunku.

Wszelkie materiały zamieszczone na jakiejkolwiek stronie internetowej firmy Nederman, w tym między innymi tekst, zdjęcia, grafiki i liczby, mogą zawierać błędy i nieścisłości techniczne, maszynowe lub jakiegokolwiek innego rodzaju. Firma Nederman nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie błędy lub nieścisłości. Wszelkie materiały i informacje zamieszczone na stronach internetowych firmy Nederman są udostępniane nieodpłatnie i mają charakter informacyjny.

Firma Nederman nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji poprawności, uprawnienia lub nienaruszenia oraz dorozumianej gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu. Przyjmuje się, że wyrażasz zgodę na niepociąganie firmy Nederman do odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek działań podejmowanych na podstawie informacji zamieszczonych na jakiejkolwiek stronie internetowej firmy Nederman. 

Ponadto firma Nederman nie udziela żadnej wyraźnej gwarancji, że informacje zamieszczone na jakiejkolwiek stronie internetowej firmy Nederman będą kompletne i wolne od błędów oraz że jakiekolwiek informacje, oprogramowanie lub inne materiały dostępne z poziomu jakiejkolwiek strony internetowej firmy Nederman nie zawierają wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów.  Firma Nederman zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych materiałach w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Firma Nederman nie zobowiązuje się do aktualizowania tych materiałów.

1. Przyjęcie naszych Warunków

Korzystanie przez Ciebie z oprogramowania, usług i stron internetowych firmy Nederman, występujących w niniejszym dokumencie pod wspólną nazwą „Usługi” i nieobejmujących żadnych Usług świadczonych na mocy oddzielnej pisemnej umowy, podlega warunkom umowy prawnej zawartej między Tobą i firmą Nederman. „Firma Nederman” oznacza spółkę Nederman Holding AB, której główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to Sydhamnsgatan 2, 251 06 Helsingborg, Szwecja. W niniejszym dokumencie wyjaśniono strukturę umowy i znaczenie niektórych stosowanych w niej terminów.

Odwiedzając jakąkolwiek stronę internetową firmy Nederman oraz przeglądając, uzyskując dostęp lub korzystając w jakikolwiek inny sposób z Usług lub informacji utworzonych, zgromadzonych, opracowanych lub przesłanych przez firmę Nederman, wyrażasz zgodę na podleganie poniższym Warunkom korzystania z Usług. Jeżeli nie chcesz podlegać naszym Warunkom, jedynym wyjściem jest zaprzestanie odwiedzania, przeglądania lub korzystania w jakikolwiek inny sposób z Usług firmy Nederman. Rozumiesz, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że niniejsze Warunki stanowią wiążącą prawnie umowę między Tobą i firmą Nederman oraz że korzystanie przez Ciebie z Usług firmy Nederman oznacza ostateczne przyjęcie postanowień tej umowy. 

2. Świadczenie Usług

Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że firmie Nederman przysługuje prawo do modyfikowania, udoskonalania lub zaprzestania świadczenia Ci jakichkolwiek Usług według własnego uznania i bez uprzedzenia, nawet jeżeli może się to wiązać z uniemożliwieniem Ci uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek zawartych w nich informacji. Ponadto zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że firmie Nederman przysługuje prawo do świadczenia Ci Usług za pośrednictwem przedsiębiorstw zależnych lub jednostek afiliowanych.

3. Prawa własności

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Usługi firmy Nederman mogą zawierać prawnie zastrzeżone i poufne informacje, w tym znaki handlowe, znaki usługowe i patenty chronione prawem własności intelektualnej i międzynarodowymi umowami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Firma Nederman upoważnia Cię do przeglądania i wykonywania pojedynczych kopii części zawartości Usług na własny, niekomercyjny użytek offline. Zabrania się sprzedawania, odtwarzania lub rozpowszechniania zawartości Usług bez uprzedniego uzyskania naszego pisemnego zezwolenia. Wszelkie znaki handlowe, znaki usługowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa nieudzielone tu w wyraźny sposób są zastrzeżone.

4. Okres obowiązywania Umowy

Warunki niniejszej Umowy obowiązują bez ograniczeń czasowych, do momentu zakończenia stosunku przez którąkolwiek ze stron, co może nastąpić bez uprzedzenia, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpływa na obowiązywanie Warunków niepodlegających ograniczeniom czasowym.

5. Zrzeczenie się odpowiedzialności gwarancyjnej

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystasz z Usług firmy Nederman wyłącznie na własne ryzyko oraz że są one świadczone w stanie, w jakim są oraz w miarę dostępności. Firma Nederman nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub uprawnień dodatkowych i nie składa żadnych wyraźnych lub dorozumianych deklaracji dotyczących wykorzystywania strony internetowej, informacji, zawartości, materiałów lub produktów firmy Nederman. Obejmują one miedzy innymi dorozumiane gwarancje zbywalności, przydatności do określonego celu i nienaruszenia oraz gwarancje, że wykorzystywanie lub dostęp do Usług będzie zawsze możliwy i wolny od błędów oraz że usterki w Usługach będą eliminowane.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Rozumiesz i zgadzasz się, że firma Nederman oraz jej wszelkie przedsiębiorstwa zależne lub jednostki afiliowane w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania retorsyjne lub szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe. Obejmują one między innymi szkody wynikające z utraty zysków, tymczasowego zaprzestania działalności, pogorszenia reputacji lub wartości przedsiębiorstwa, utraty programów, informacji lub innych dóbr niematerialnych wskutek korzystania lub niemożliwości korzystania z Usług lub informacji, jakiegokolwiek trwałego lub tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług lub umożliwiania uzyskiwania dostępu do informacji, usunięcia lub zniekształcenia zawartości lub informacji, lub niemożliwości zapisania jakichkolwiek informacji lub zawartości. Powyższe ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, czy firma Nederman została poinformowana lub powinna być świadoma możliwości powstania takich szkód. Na obszarach, na których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe nie jest dozwolone odpowiedzialność firmy Nederman jest ograniczona w największym prawnie dopuszczalnym stopniu.

7. Kompetencje sądu

Rozumiesz i wyraźnie zgadzasz się na podleganie wyłącznej właściwości osobowej sądu państwa, stanu, prowincji lub regionu wyznaczonego wyłącznie przez firmę Nederman na potrzeby rozstrzygania wszelkich kwestii prawnych związanych z niniejszą Umową lub korzystaniem przez Ciebie z Usług firmy Nederman. Jeżeli sąd właściwy stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieważne, wówczas takie postanowienie zostanie usunięte z Warunków, a pozostałe Warunki zachowają ważność.

8. Całość Umowy

Rozumiesz i zgadzasz się, że niniejsze Warunki stanowią całość Umowy między Tobą i firmą Nederman. Korzystanie, nabywanie lub uzyskiwanie dostępu do innych usług, usług świadczonych przez spółki afiliowane lub treści i materiałów stron trzecich może podlegać dodatkowym Warunkom korzystania.

9. Zmiana Warunków

Firma Nederman zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian w niniejszych Warunkach według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany w Warunkach wchodzą w życie w dniu ich opublikowania. Dalsze korzystanie ze strony internetowej firmy Nederman po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach oznacza wyrażenie zgody na podleganie tymże.

3 grudzień 2012 r.